Jokesberg

Circles of Life
Jokesberg

Bildquelle: Böhmerwald

EN

Around the year 1000, when I was 400 years old, immigrants from the Holy Roman Empire of the German Nation started coming here as lumberjacks. The Bohemian kings supported this development as it helped the local economy. In my neighborhood, some trees were cut down, which meant a better view for me of the villages nearby, where German woodsmen were settling down next to their Bohemian collogues. It was the beginning of neighborhood and cultural exchange.

CZ

Kolem roku 1000, kdy mi bylo 400 let, sem přicházeli přistěhovalci ze sousedního Bavorska jako dřevorubci. Čeští králové tento vývoj podporovali, neboť pomohl místnímu hospodářství. V mém sousedství byly pokáceny některé stromy, což pro mě znamenalo lepší výhled na okolní vesnice, kde se vedle českých kolegů usazovali němečtí dělníci. Byl to začátek sousedství a kulturní výměny.

DE

Um das Jahr 1000, als ich 400 Jahre alt war, zogen Holzfäller aus dem benachbarten Bayern hierher. Die böhmischen Könige unterstützten diese Migration, da die Arbeiter wirtschaftlichen Aufschwung ins Herrschaftsgebiet brachten. In meiner Nachbarschaft wurden einige Bäume gefällt, was für mich eine bessere Sicht auf die nahegelegenen Dörfer bedeutete, wo bayerische und deutsche Waldarbeiter lebten. Dies war der Anfang des friedlichen Zusammenlebens und kulturellen Austauschs.

 Bildquelle: Kurfürsten

EN

Half of the next decade, Germans and Bohemians lived together as peaceful as a forest, with its peak phase between 1200 and 1400. The two countries’ nobilities were bound together intensively and supported the rising population flows, which led to even more German craftsmen in my forest. I was very proud that in 1356, the Bohemian electorate was specially honored in the Golden Bull.

CZ

V polovině další dekády žili Ně

mci a Češi pospolu mírumilovně jako les sám, s vrcholnou fází mezi lety 1200 a 1400. Šlechtici obou zemí byli intenzivně v kontaktu a podporovali rostoucí počet obyvatelstva, což vedlo k ještě většímu počtu německých řemeslníků v mém lese. Byl jsem velmi pyšný, když v roce 1356 čeští voliči uznali Zlatou bulu sicilskou.

DE

Ein halbes Jahrhundert lang lebten Deutsche und Tschechen friedlich miteinander. Die nachbarschaftliche Beziehung hatte ihre Hochphase zwischen 1200 und 1400, als die Adelshäuser beider Länder eng verbunden waren. Dies förderte die Bevölkerungsströme zwischen den Ländern, was noch mehr deutsche Holzfäller in meinen Wald brachte. Ich war sehr stolz, als Böhmen 1356 in der Goldenen Bulle besonders geehrt wurde.

Bildquelle: Karl der Große

EN

All of this culminated in Holy Roman Empire of the German Nations emperor Karl IV, being son of a Czech Mother and a German father. He was a symbol for the two nations growing together and rising, the symbol of a peaceful symbiosis. I recognized that people of German and Bohemian origin came closer together and even here in the forest I could feel Karls intercultural spirit.

CZ

To vše vyvrcholilo ve Svaté říši římské za císaře Karla IV., jehož matka byla z Čech a otec byl Lucemburk. Byl symbolem dvou národů, které rostly a stoupaly společně, symbolem mírové symbiózy. Uvědomil jsem si, že lidé německého a českého původu se sblížili a dokonce i tady v lese byl cítit Karlův mezikulturní duch.

DE

Diese bayerisch-böhmische Verbundenheit verkörperte Karl IV. Denn der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Sohn einer tschechischen Mutter und eines luxemburgischen Vaters, war auch König von Böhmen. Somit wurde er Symbol für den gemeinsamen Aufstieg beider Nationen. Ich sah, dass Deutsche und Böhmen enger zusammenwuchsen und Karls Einfluss war bis in meine Baumkronen spürbar. 

Bildquelle: Hussitenkriege

EN

30 years after Karls death, at the beginning of the 15th century, I was afraid as things started to change. The ghost of war was present in the woods and it was getting colder. A religious war was starting at the border that would be known as the Hussite wars later. That was the time when I saw people who had lived together peacefully for years starting to kill each other. And I didn’t understand why. This was the beginning of a conflict lasting over 20 years and being the beginning of a long period of wars and discord in the region.

CZ

30 let po smrti Karla, na začátku 15. století, jsem se začal obávat příchozích změn. Duch války byl přítomen v lese a ve vzduchu byla cítit nervozita. Na hranicích začínaly náboženské války, později známe jako husitské . To byl okamžik, kdy jsem viděl lidi, kteří se po několika letech mírumilovného soužití navzájem zabíjeli. A já nechápal proč.

To byl začátek konfliktu trvajícího více než 20 let a začátek dlouhého období válek a neshod v regionu.

DE

30 Jahre nach Karls Tod, zu Beginn des 15. Jahrhunderts, machte ich mir Sorgen, denn die Dinge veränderten sich. Der Geist des Krieges waberte durch den Wald und ich spürte eine bisher unbekannte Kälte. Ein Glaubenskrieg breitete sich aus, der später als die Hussitenkriege bekannt werden sollte. Ich musste beobachteten, wie sich Menschen gegenseitig umbrachten, obwohl sie jahrelang friedlich zusammengelebt hatten. Und ich konnte nicht verstehen wieso. Diese religiösen Konflikte waren der Anfang einer langen Zeit von Spannungen und Auseinandersetzungen.

Bildquelle: 30-jähriger Krieg

EN

During the 17th century unexpected things began to happen around me. I was surprised how many German citizens are traveling around me to Bohemia. From the passers-by I found out that this was due to the loss of many Czech citizens during the Thirty Years' War. Even a village near the place I lived was destroyed and I was really devastated. So many people I used to see every day were gone.

CZ

Během 17. století se kolem mě začaly dít neočekávané věci. Nestačil jsem se divit kolik německých občanů putuje skrz můj les do Čech. Od kolemjdoucích jsem zjistil, že je to v důsledku ztráty mnoha českých obyvatel během třicetileté války. Dokonce i vesnice nedaleko místa, kde jsem žil, byla zničena a já byl zdrcen. Tolik lidí, ktreré jsem vídal každý den bylo pryč.

DE

Im 17. Jahrhundert geschahen unerwartete Dinge um mich herum. Im 30-jährigen Krieg verloren zahlreiche Slawen ihr Leben, so viele Leute, die ich täglich beobachtet hatte, waren plötzlich verschwunden. Sogar ein Dorf ganz in meiner Näher wurde verwüstet, was mich tief erschütterte. Ich beobachtete, wie sich die Dörfer neu aufbauten und viele Deutsche an mir vorbei Richtung Böhmen zogen, auf der Suche nach neuen Wohnorten.

Bildquelle: 7-jähriger Krieg

EN

I spent some years of peace but then the population has moved again. This time, however, from Bohemia to Germany. I was trying to find out again what was happening and was told that Germany suffered extensive life losses during the Seven Years War.

CZ

Prožil jsem několik let míru, ale pak se obyvatelstvo dalo znovu do pohybu. Tentokrát však z Čech do Německa. Snažil jsem se znovu zjistit, co se děje, a bylo mi řečeno, že to je z důvodu  ztrát na životech během sedmileté války, které Německo utrpělo.

DE

Nach diesen Ereignissen erlebte ich einige friedliche Jahre, doch auch diese wurden von Bevölkerungsströmen beendet. Diesmal zogen die Menschen von Böhmen nach Deutschland. Von den Reisenden erfuhr ich, dass viele Deutsche im Siebenjährigen Krieg ihr Leben verloren.

Bildquelle: Böhmerwaldarchiv Passau, Kasten Postkarten Schwemmkanal

EN

In 1824, the 90 km long Schwarzenberg canal was successfully completed, served to transport wood from the Bohemian Forest to Vienna. I heard the crying of the other trees that had been borne by the crowds of lumberjacks. They were running around me, chopping one tree after another. I was afraid of a plain life and that all because of a channel.

CZ

V roce 1824 byl úspěšně dokončen 90 km dlouhý Schwarzenberský kanál, který sloužil k plavbě dřeva ze Šumavy do Vídně. Slyšel jsem plakat ostatní stromy, jež byly neseny davem dřevodrubců. Ti běhali kolem mě a káceli jeden strom za druhým. Bál jsem se o svůj holý život a to všechno kvůli nějakému kanálu.

DE

1824 wurde der 90 Kilometer lange Schwarzenberger Schwemmkanal fertiggestellt, der dazu diente, Holz vom Böhmerwald über die Wasserscheide Moldau/Donau nach Wien zu transportieren. Ich hörte die Rufe der Bäume, die von den Holzfällern umgesägt worden waren. Um mich herum wurde der Wald lichter und ich hatte Angst, in offenem Gelände leben zu müssen. Und das nur wegen dieses Kanals.

EN

My last years in the Bohemian Forest were turbulent. The aftermaths of the Czech protests against the Austrian suppression later known as the “Prager Pfingstaufstand” were present even after years. This had not changed in 1864, when my time had come. But this was not the end… 

CZ

Moje poslední roky v Šumavě byly rušné. Následky českých protestů, později známých jako Pražské povstání, proti rakouskému útlaku byly přítomny i po letech. To se nezměnilo ani v roce 1864, kdy nadešel můj čas. Ale to nebyl zdaleka konec...

DE

Meine letzten Jahre im Böhmerwald waren turbulent. Die Nachwehen des tschechischen Aufstandes gegen die österreichische Unterdrückung, später bekannt als „Prager Pfingstaufstand“, waren noch Jahre später spürbar. Dies hatte sich auch bis ins Jahr 1864 nicht geändert, als ich meinen heimischen Böhmerwald verlassen musste. Doch das war noch nicht das Ende meiner Geschichte…

Bildquelle: Stadtarchiv Passau, Böhmerwaldarchiv, Kasten Wirtschaft

Circles of Life
Characters & partners
Authors & co-authors